กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน สมุทรสงคราม 2558
กิจกรรมสร้างห้องน้ำ เพชรบูรณ์ 2555